กำหนดการบรรพชาอุปสมบท

บรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ และวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ น.   – พิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าอาวาส
วัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อเตรียมเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท

๑๑.๐๐ น.  – เดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ

วันเสาร์ที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗

๐๗.๐๐น.   – พิธีโกนผมนาคชาวเขา

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  – พิธีเจ้าภาพมอบบริขารแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท (ที่วิหารคด)

วันอาทิตย์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ น.     – พิธีเจ้าภาพมอบบริขารแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท (ที่วิหารคด)

๑๒.๐๐ น.     – เคลื่อนขบวนแห่นาคชาวเขาเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ  และเข้าสู่พระอุโบสถ

๑๓.๐๐ น.     – พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทแก่นาคชาวเขา

๑๓.๓๐ น.     – ประธานเดินทางถึงพระอุโบสถ

- พระอุปัชฌาย์ กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร

- พิธีเจ้าภาพมอบบริขารแก่ผู้บรรพชาในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร

- ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท

๑๕.๐๐ น.     – พิธีอุปสมบทหมู่ชาวเขา ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

๑๗.๐๐ น.     – พิธีมหามังคลาพุทธาภิเษก พระศากยสิงห์  จำนวน ๒,๐๐๐ องค์ ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร

วันจันทร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ น.     – พิธีอุปสมบทหมู่ชาวเขาส่วนที่เหลือ ณ  พระอุโบสถวัดศรีโสดา  จังหวัดเชียงใหม่

การบริจาคร่วมกุศล

การบริจาคร่วมกุศล มีรายละเอียดดังนี้

 • ตั้งทุนในมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารทุนละ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป (มูลนิธิฯ จะนำไปฝากธนาคารประเภทฝากประจำ และนำดอกผลมาใช้จ่ายในการบวชชาวเขา และอุปถัมภ์งานพระธรรมจาริกทุกปี เงินทุนคงอยู่ในนามผู้บริจาคดลอดไป) หรือเพิ่มทุนของท่านเองที่ได้ตั้งทุนไว้แล้วตามจิตศรัทธา
 • บริจาคเพิ่มทุนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ทุนที่ ๕๐) ตามจิตศรัทธา
 • บริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพสามัคคีบวชหมู่ชาวเขารูปละ ๒,๕๐๐ บาท หรือตามจิตศรัทธา
 • บริจาคสร้างพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้วเพื่อมอบให้ชาวเขาที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ นำไปบูชาที่บ้านครอบครัวละ ๑ องค์ โดยท่านสามารถบริจาคสร้างพระพุทธรูปองค์ละ ๙๙๙ บาท และสลักชื่อของท่านบริเวณฐานพระพุทธรูป หรือตามจิตศรัทธา
 • บริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำอาศรมของพระธรรมจาริกที่ท่านได้เคยบรรพชาอุปสมบทไว้แล้ว มีจำนวนอาศรมพระธรรมจาริกบนพื้นที่สูงทั้งหมด ๑๙๙ อาศรม บริจาคเป็นเจ้าภาพอาศรมละ ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะและจัดกิจกรรมในอาศรมที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพ
 • บริจาคเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่อาศรมของพระธรรมจาริกในช่วงเดือนเมษายน จำนวน ๑,๐๐๐ รูป ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • บริจาคเป็นถวายพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นสวัสดิการเมื่ออาพาธหรือมรณภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่โครงการพระธรรมจาริกรูปละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ติดต่อบริจาคร่วมกุศลได้ที่

 • สำนักบริการสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเกษม สะพานขาว กทม. ๑๐๑๐๐ มือถือ ๐๙ ๘๕๒๕ ๖๖๘๖
 • สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประธานคณะพระธรรมจาริก สำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก วัดปากน้ำ โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๙๐๔๒ และ๐ ๒๔๖๗ ๐๕๕๐  โทรสาร ๐  ๒๘๖๙ ๐๔๘๒
 • พระเทพกิตติเวที รักษากาประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ สำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก   วัดเบญจมบพิตร โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๒๗๓ และ ๐ ๒๖๒๘ ๗๙๔๗ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๗๙๔๗
 • พระเทพโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๓๐๑

บริจาคผ่านธนาคาร

 • บริจาคบรรพชาอุปสมบทชาวเขา  นำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๑-๑-๒๒๕๔๐-๑ ชื่อบัญชีมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
 • บริจาคตั้งทุน / เพิ่มทุนในมูลนิธิฯ นำฝากเข้าบัญชีธนาคาธนชาต จำกัด สาขาท่าพระจันทร์ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ ๒๒๔-๒-๑๐๐๒๑-๐ ชื่อบัญชีมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร (เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว  กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงิน ชื่อและที่อยู่ พร้อมรายละเอียดการบริจาค หรือจัดส่งทางไปรษณีย์เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป)
 • บริจาคทางไปรษณีย์
 • ธนาณัติสั่งจ่าย  ที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย  ในนาม มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ฯ    สำนักบริการสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรุณาจ่าหน้าซองตามตัวอย่างข้างล่าง)

บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  

บริจาคผ่านร้าน และจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ทั่วประเทศ

| Comments (1)